เฮียมุ่ย กรุ๊ป

ราคา

รายการ ค่าบริการ
ตรวจรถยนต์ 200
ตรวจรถยนต์ (น้ำหนักรถเกิน 2,000 กิโลกรัม) 300
ตรวจรถยนต์จักรยานยนต์ 60

รถที่ต้องตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนเสียภาษีประจำปี

ลำดับ ประเภท อายุการใช้งาน
1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ครบ 7 ปีขึ้นไป
2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ครบ 7 ปีขึ้นไป
3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ครบ 7 ปีขึ้นไป
4 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) ครบ 5 ปีขึ้นไป

รถตามข้อ 1-4 แม้อายุยังไม่ครบเกณฑ์ แต่ขาดต่อภาษีประจำปีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี
*รถที่มีการแก้ไขต้องตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น